Неохим АД-Димитровград
www.neochim.bg
Регистрирани емисии: - 3NB
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2015 - Производство на азотни съединения и торове
Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6403
Ул.Химкомбинатска 3
телефон: +359 391 65 205
факс: +359 391 60 555
емейл: neochim@neochim.bg

Капитал: 2654358
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Дочев Ганев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 168346 хил. лв.
Нетна печалба 12698 хил. лв.
Общо активи 123054 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.54 %
Възвращаемост на активите 10.32 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.61 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.11.2020 10:41:26