Неохим АД-Димитровград
www.neochim.bg
Регистрирани емисии: - 3NB
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6403
Ул.Химкомбинатска 3
телефон: +359 391 65 205
факс: +359 391 60 555
емейл: neochim@neochim.bg

Капитал: 2654358
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Дочев Ганев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 121238 хил. лв.
Нетна печалба -283 хил. лв.
Общо активи 143998 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.23 %
Възвращаемост на активите -0.20 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.25 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.08.2018 13:35:04