Неохим АД-Димитровград
www.neochim.bg
Регистрирани емисии: - 3NB
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Димитровград - 6403
Ул.Химкомбинатска 3
телефон: +359 391 65 205
факс: +359 391 60 555
емейл: neochim@neochim.bg

Капитал: 2654358
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Дочев Ганев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 232603 хил. лв.
Нетна печалба 11670 хил. лв.
Общо активи 149801 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.02 %
Възвращаемост на активите 7.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.48 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 12.04.2018 14:49:43