Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии: - 6AM
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал: 17952959
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Константинов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 180201 хил. лв.
Нетна печалба 9037 хил. лв.
Общо активи 264753 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.01 %
Възвращаемост на активите 3.41 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.46 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.08.2017 17:14:04