Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии: - 6AM
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал: 17952959
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Константинов Станчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 361058 хил. лв.
Нетна печалба 15430 хил. лв.
Общо активи 278906 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.27 %
Възвращаемост на активите 5.53 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.99 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 18:09:01