Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии: - 6AM
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал: 17952959
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Константинов Станчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 97853 хил. лв.
Нетна печалба 3566 хил. лв.
Общо активи 372994 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.64 %
Възвращаемост на активите 0.96 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.63 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.05.2019 14:17:45