Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии:

ALCM

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2442 - Производство на алуминий

Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал:

17 952 959 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Константинов Станчев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 225 100 хил. лв.
Нетна печалба: 5 674 хил. лв.
Общо активи: 501 578 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 2.52 %
Възвращаемост на активите: 1.13 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.73 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.05.2022 10:04:57