Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии: - 6AM
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал: 17952959
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Константинов Станчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 366560 хил. лв.
Нетна печалба 13714 хил. лв.
Общо активи 376724 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.74 %
Възвращаемост на активите 3.64 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.23 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 11:27:27