Алкомет АД-Шумен
www.alcomet.eu
Регистрирани емисии: - 6AM
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен 9700
Втора индустриална зона
телефон: +359 54 858 601
факс: +359 54 858 688
емейл: office@alcomet.eu

Капитал: 17952959
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Константинов Станчев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 97008 хил. лв.
Нетна печалба 4384 хил. лв.
Общо активи 299588 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.52 %
Възвращаемост на активите 1.46 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.50 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.05.2018 17:02:31