Шумен-Табак АД-Шумен
+35954830492
Регистрирани емисии: - 3JZ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен-9700
гр.Шумен, бул."Мадара"№ 38
телефон: +35954830492
факс: +35954830491
емейл: shoumenbt@mbox.contact.bg

Капитал: 429992
Директор за връзки с инвеститорите:
Маргарита Николаева Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 239 хил. лв.
Нетна печалба -429 хил. лв.
Общо активи 3895 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -179.50 %
Възвращаемост на активите -11.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 335.16 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 25.06.2018 22:43:10