Лавена АД-Шумен
www.lavena.bg
Регистрирани емисии: - 4L4
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен - 9700
Индустриална зона, п.к. 114
телефон: +35954850144
факс: +35954850119
емейл: lavena@b-trust.org

Капитал: 8319506
Директор за връзки с инвеститорите:
Таня Иванова Петрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 12627 хил. лв.
Нетна печалба 1047 хил. лв.
Общо активи 24992 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.29 %
Възвращаемост на активите 4.19 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.84 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 16.01.2019 12:04:00