Лавена АД-Шумен
www.lavena.bg
Регистрирани емисии: - 4L4
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Шумен - 9700
Индустриална зона, п.к. 114
телефон: +35954850144
факс: +35954850119
емейл: lavena@b-trust.org

Капитал: 9919410
Директор за връзки с инвеститорите:
Таня Иванова Петрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9718 хил. лв.
Нетна печалба 896 хил. лв.
Общо активи 11908 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.22 %
Възвращаемост на активите 7.52 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.29 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.07.2019 15:47:20