Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
www.hes-co.com
Регистрирани емисии:

HES

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2812 - Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

Адрес:

Адрес на управление:
ЯМБОЛ 8600
ул. Пирин № 1
телефон: +359-46-661464
факс: +359-46-661456
емейл: info@hes-co.com

Капитал:

18 193 752 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

София Кирилова Аргирова-Атанасова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 51 014 хил. лв.
Нетна печалба: 6 289 хил. лв.
Общо активи: 52 460 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 12.33 %
Възвращаемост на активите: 11.99 %
Възвращаемост на собствения капитал: 14.90 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.10.2021 12:00:59