Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
www.hes-co.com
Регистрирани емисии: - 4HE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
ЯМБОЛ 8600
ул. Пирин № 1
телефон: +359-46-661464
факс: +359-46-661456
емейл: info@hes-co.com

Капитал: 18193752
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 12839 хил. лв.
Нетна печалба -35 хил. лв.
Общо активи 28928 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.27 %
Възвращаемост на активите -0.12 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.15 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2009г. , публикуван на 27.10.2009 15:43:21