Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
www.hes-co.com
Регистрирани емисии: - 4HE
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
ЯМБОЛ 8600
ул. Пирин № 1
телефон: +359-46-661464
факс: +359-46-661456
емейл: info@hes-co.com

Капитал: 18193752
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 61875 хил. лв.
Нетна печалба 5274 хил. лв.
Общо активи 48818 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 8.52 %
Възвращаемост на активите 10.80 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 16:41:59