Формопласт АД-Кърджали
www.formoplastbg.com
Регистрирани емисии: - 4F8
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Кърджали 6600
Промишлена зона юг
телефон: +359 361 62612
факс: +359 361 61133
емейл: info@formoplastbg.com

Капитал: 3798905
Директор за връзки с инвеститорите:
Емилия Цветанова Илиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 833 хил. лв.
Нетна печалба -326 хил. лв.
Общо активи 9276 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -39.14 %
Възвращаемост на активите -3.51 %
Възвращаемост на собствения капитал -8.97 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 16:48:25