Формопласт АД-Кърджали
www.formoplastbg.com
Регистрирани емисии: - 4F8
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Кърджали 6600
Промишлена зона юг
телефон: +359 361 62612
факс: +359 361 61133
емейл: info@formoplastbg.com

Капитал: 3798905
Директор за връзки с инвеститорите:
Михаил Найденов Найденов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 575 хил. лв.
Нетна печалба -80 хил. лв.
Общо активи 3198 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -13.91 %
Възвращаемост на активите -2.50 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.13 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 11:32:00