Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии:

CHIM

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал:

239 646 267 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Дина Кръстеа Паскова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 201 087 хил. лв.
Нетна печалба: 39 783 хил. лв.
Общо активи: 12 152 647 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 19.78 %
Възвращаемост на активите: 0.33 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.86 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.08.2023 17:18:47