Химимпорт АД-София
www.chimimport.bg
Регистрирани емисии: - CHIM
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1080
Стефан Караджа № 2
телефон: +35929801611
факс: +35929848020
емейл: a.kerezov@chimimport.bg

Капитал: 239646267
Директор за връзки с инвеститорите:
Дина Кръстеа Паскова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1669 хил. лв.
Нетна печалба 20807 хил. лв.
Общо активи 1519302 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 246.67 %
Възвращаемост на активите 1.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.65 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 31.03.2021 22:40:17