Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Иво Станков Иванов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 909 хил. лв.
Нетна печалба 1505 хил. лв.
Общо активи 13092 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 165.57 %
Възвращаемост на активите 11.50 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.73 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.07.2019 18:09:52