Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Димитрова Йотинска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 430 хил. лв.
Нетна печалба -223 хил. лв.
Общо активи 11262 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -51.86 %
Възвращаемост на активите -1.98 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.12 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 29.05.2020 17:51:04