Българска фондова борса АД-София
http://www.bse-sofia.bg/
Регистрирани емисии: - BSO
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1301
Ул. Три уши 6
телефон: +359 2 937 09 34
факс: +359 2 937 09 46
емейл: bse@bse-sofia.bg

Капитал: 6582860
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7721 хил. лв.
Нетна печалба 3362 хил. лв.
Общо активи 96549 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 43.54 %
Възвращаемост на активите 3.48 %
Възвращаемост на собствения капитал 20.37 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.11.2019 17:36:02