Софарма трейдинг АД-София
www.sopharmatrading.bg
Регистрирани емисии: - SO5
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул."Лъчезар Станчев" №5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12
телефон: +359 2 81 33 660
факс: +359 2 81 33 666
емейл: office@sopharmatrading.bg

Капитал: 32905009
Директор за връзки с инвеститорите:
Венцислав Стефанов Маринов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 721387 хил. лв.
Нетна печалба 9740 хил. лв.
Общо активи 401690 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.35 %
Възвращаемост на активите 2.42 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.90 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.04.2018 15:07:40