Момина крепост АД-Велико Търново
www.mkrepost-bg.com
Регистрирани емисии:

MKR

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

3250 - Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Велико Търново 5000
гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 23
телефон: +359 062 621504
факс: +359 062 636971
емейл: mail@mkrepost-bg.com

Капитал:

1 691 184 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Анелия Стефанова Генова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 290 хил. лв.
Нетна печалба: 234 хил. лв.
Общо активи: 17 244 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.11 %
Възвращаемост на активите: 1.36 %
Възвращаемост на собствения капитал: 6.51 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.10.2021 17:09:14