Топлофикация-Враца ЕАД-Враца
Регистрирани емисии:

TFVA

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3511 - Производство на електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
3000
гр. Враца, ул. Максим Горки № 9
телефон: +092668318
факс: +092668318
емейл: toplo_vr@m-real.net

Капитал:

3 011 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 19 615 хил. лв.
Нетна печалба: 2 059 хил. лв.
Общо активи: 67 808 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 10.50 %
Възвращаемост на активите: 3.04 %
Възвращаемост на собствения капитал: 14.97 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 18.11.2021 16:23:21