ЕМКА АД-Севлиево
www.emka-bg.com
Регистрирани емисии: - 57E
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2732 - Производство на други електрически и електронни проводници и кабели
Адрес:

Адрес на управление:
Севлиево-5400
ул."Н.Петков" №30
телефон: +3-28-68
факс: +3-28-70
емейл: emka@nat.bg

Капитал: 21699726
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Василева Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 97534 хил. лв.
Нетна печалба 4434 хил. лв.
Общо активи 46364 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.55 %
Възвращаемост на активите 9.56 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.49 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.01.2020 17:01:07