ЕМКА АД-Севлиево
www.emka-bg.com
Регистрирани емисии: - 57E
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Севлиево-5400
ул."Н.Петков" №30
телефон: +3-28-68
факс: +3-28-70
емейл: emka@nat.bg

Капитал: 21699726
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежана Василева Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 24565 хил. лв.
Нетна печалба 1413 хил. лв.
Общо активи 45039 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.75 %
Възвращаемост на активите 3.14 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.44 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 16.04.2019 08:37:18