Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии: - 5R9
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал: 301255
Директор за връзки с инвеститорите:
Владко Генчов Владимиров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 806 хил. лв.
Нетна печалба -1 хил. лв.
Общо активи 6131 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.12 %
Възвращаемост на активите -0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.11 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 07.08.2018 14:11:02