Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии:

HRU

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4299 - Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал:

301 255 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Владислав Руменов Паунов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 561 хил. лв.
Нетна печалба: 55 хил. лв.
Общо активи: 2 515 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 9.80 %
Възвращаемост на активите: 2.19 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.48 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2021г. , публикуван на 19.01.2022 08:46:34