Руен Холдинг АД-Кюстендил
Регистрирани емисии:

HRU

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4299 - Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде

Адрес:

Адрес на управление:
Кюстендил 2500
ул. "Оборище" № 5
телефон: + 359 78 550 440
факс: + 359 78 550 440
емейл: ruenholding@hotmail.com

Капитал:

301 255 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

БИСТРА СТОЯНОВА АНДОНОВА

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 403 хил. лв.
Нетна печалба: -120 хил. лв.
Общо активи: 3 753 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -8.55 %
Възвращаемост на активите: -3.20 %
Възвращаемост на собствения капитал: -15.67 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 22.11.2022 11:07:48