Монбат АД-София
www.monbat.com
Регистрирани емисии: - 5MBA MONB
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2720 - Производство на акумулаторни батерии и акумулатори
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
ул. Лайош Кошут 9
телефон: +35929621150
факс: +35929621146
емейл: investorrelations@monbat.com

Капитал: 39000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 308908 хил. лв.
Нетна печалба 6369 хил. лв.
Общо активи 463443 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.06 %
Възвращаемост на активите 1.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.90 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 01.03.2021 17:50:53