Тракийско пиво АД-Пазарджик
Регистрирани емисии: - 3TW
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
ПАЗАРДЖИК-4400
СТ.СТАМБОЛОВ №2
телефон: +359034445465
факс:
емейл: trakpivo@b-trust.org

Капитал: 96126
Директор за връзки с инвеститорите:
МАРИЯ ДИМИТРОВА БИДЖЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 41 хил. лв.
Нетна печалба -34 хил. лв.
Общо активи 711 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -82.93 %
Възвращаемост на активите -4.78 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.66 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 22.10.2018 11:16:08