Тракийско пиво АД-Пазарджик
Регистрирани емисии: - 3TW
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
ПАЗАРДЖИК-4400
СТ.СТАМБОЛОВ №2
телефон: +359034445465
факс:
емейл: trakpivo@b-trust.org

Капитал: 96126
Директор за връзки с инвеститорите:
МАРИЯ ДИМИТРОВА БИДЖЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 16 хил. лв.
Нетна печалба -12 хил. лв.
Общо активи 736 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -75.00 %
Възвращаемост на активите -1.63 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.93 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 24.04.2018 10:59:10