Винзавод АД-Асеновград
www.mavrud.com
Регистрирани емисии: - 4VA
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1102 - Производство на вина от грозде
Адрес:

Адрес на управление:
Асеновград 4230
бул.България №75
телефон: +359033162240
факс: +359033168053
емейл: vinzavod@mavrud.com

Капитал: 10016526
Директор за връзки с инвеститорите:
НЕВЕНА СТОЯНОВА ПОПОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2333 хил. лв.
Нетна печалба -980 хил. лв.
Общо активи 27979 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -42.01 %
Възвращаемост на активите -3.50 %
Възвращаемост на собствения капитал -6.23 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 19.06.2020 13:31:56