Пълдин Холдинг АД-Пловдив
puldinholding.com
Регистрирани емисии: - 6P1
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
ПЛОВДИВ 4003
УЛ.БРЕЗОВСКО ШОСЕ 176
телефон: +35932953271
факс: +35932946620
емейл: puldinad@b-trust.org

Капитал: 811764
Директор за връзки с инвеститорите:
ИВАЙЛА ДАКОВА ДЕЛЧЕВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 40 хил. лв.
Нетна печалба -22 хил. лв.
Общо активи 2697 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -55.00 %
Възвращаемост на активите -0.82 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.94 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 10:04:18