Оргахим АД-Русе
www.orgachim.com
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 2030 - Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Адрес:

Адрес на управление:
Русе 7000
бул. "Трети март" 21
телефон: +35982886314
факс: +35982886288
емейл: orgachim@orgachim.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Ирена Кирилова Мицова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 67730 хил. лв.
Нетна печалба 368 хил. лв.
Общо активи 94256 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.54 %
Възвращаемост на активите 0.39 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.68 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2012г. , публикуван на 29.11.2012 10:48:19