Стара планина Холд АД-София
www.sphold.com
Регистрирани емисии: - SPH
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1113
ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9
телефон: +359 2-9634161
факс: +359 2-9634159
емейл: office@sphold.com

Капитал: 21000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Николай Петров Митанкин
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 527 хил. лв.
Нетна печалба 5075 хил. лв.
Общо активи 46086 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 963.00 %
Възвращаемост на активите 11.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.83 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 24.03.2021 15:25:18