ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София
www.bacb.bg
Регистрирани емисии: - 5BN
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. "Славянска" 2
телефон: +35929658377
факс: +35929445010
емейл: ir@bacb.bg

Капитал: 24691313
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Любомиров Николов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на банка за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 16:10:31