Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - 5DOV
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1504
бул.Княз Дондуков 82
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Николина Величкова Попова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 29260 хил. лв.
Нетна печалба -987 хил. лв.
Общо активи 204492 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.37 %
Възвращаемост на активите -0.48 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.53 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 16.05.2018 12:24:23