Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - 5DOV
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Николина Величкова Попова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 129 хил. лв.
Нетна печалба 4749 хил. лв.
Общо активи 96982 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3 681.40 %
Възвращаемост на активите 4.90 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.19 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 24.07.2020 10:28:28