Доверие Обединен Холдинг АД-София
www.doverie.bg
Регистрирани емисии: - 5DOV
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда А, ет. 7
телефон: +359 02 984 56 11
факс: +359 02 984 56 63
емейл: doverie@doverie.bg

Капитал: 18736099
Директор за връзки с инвеститорите:
Николина Величкова Попова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 990 хил. лв.
Нетна печалба 1500 хил. лв.
Общо активи 67138 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 151.52 %
Възвращаемост на активите 2.23 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.38 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 02.06.2020 16:01:30