Индустриална Холдингова Компания АД-София /в ликвидация/
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Асен Йорданов 14
телефон: +9651341
факс: +9651234
емейл: sales@chimatech.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2012г. , публикуван на 30.10.2012 15:17:41