Старком холдинг АД-София
www.starcom.bg
Регистрирани емисии:

S28H

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал:

29 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Галя Александрова Георгиева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 15 662 хил. лв.
Общо активи: 436 721 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 3.59 %
Възвращаемост на собствения капитал: 21.25 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 16:25:42