Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии:

S28H

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал:

29 600 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Галя Александрова Георгиева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 199 778 хил. лв.
Нетна печалба: 19 791 хил. лв.
Общо активи: 4 058 773 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.62 %
Възвращаемост на активите: 0.49 %
Възвращаемост на собствения капитал: 51.89 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.08.2022 18:05:56