Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии: - S28H
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал: 29799999.9
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1163564 хил. лв.
Нетна печалба -7785 хил. лв.
Общо активи 1741246 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.67 %
Възвращаемост на активите -0.45 %
Възвращаемост на собствения капитал -10.99 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.11.2020 21:17:04