Старком холдинг АД-Етрополе
www.starcom.bg
Регистрирани емисии: - S28H
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
Етрополе 2280
бул. Руски 191
телефон: +359 2 9651 651
факс:
емейл: office@starcom.bg

Капитал: 29799999.9
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2 хил. лв.
Нетна печалба 28372 хил. лв.
Общо активи 163830 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 17.32 %
Възвращаемост на собствения капитал 29.68 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 17.11.2020 21:58:07