Никотиана БТ Холдинг АД-София
www.nicotianabt.com
Регистрирани емисии: - 6N2
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
ул."Княгиня Клементина"39
телефон: +35929632888
факс:
емейл: office@nicotianabt.com

Капитал: 1800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Евтимов Сапаревски
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3 хил. лв.
Нетна печалба -78 хил. лв.
Общо активи 1943 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -2 600.00 %
Възвращаемост на активите -4.01 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.06 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 25.04.2019 14:20:51