ТК-ХОЛД АД-София
Регистрирани емисии: - T24
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1618
бул. Цар Борис ІІІ, № 140
телефон: +35929879889
факс:
емейл: office@tkhold.com

Капитал: 8539384
Директор за връзки с инвеститорите:
Георги Бахнев Георгиев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3625 хил. лв.
Нетна печалба 144 хил. лв.
Общо активи 51698 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.97 %
Възвращаемост на активите 0.28 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.35 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.05.2019 11:14:02