Хидроизомат АД-София
www.hydroizomat.com
Регистрирани емисии: - 4HI
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ул.Лъчезар Станчев 5 СБТ сгр.А ет.19
телефон: +359 2 8899702
факс:
емейл: teodora.noveva@hydroizomat.com

Капитал: 2989440
Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Йорданова Тодорова-Новева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 893 хил. лв.
Нетна печалба 177 хил. лв.
Общо активи 6247 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 19.82 %
Възвращаемост на активите 2.83 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.59 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 16.04.2018 10:40:04