Хидроизомат АД-София
Регистрирани емисии: - 4HI
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София 1756
ж.к. Дианабад, ул. "Лъчезар Станчев" № 5, офис-сграда Б, ет.4
телефон: +359 2 8899702
факс:
емейл: kristina.toncheva@hydroizomat.com

Капитал: 2989440
Директор за връзки с инвеститорите:
Кристина Стефанова Тончева-Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 892 хил. лв.
Нетна печалба 61 хил. лв.
Общо активи 8794 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.84 %
Възвращаемост на активите 0.69 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.18 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 11:18:35