Булгарплод-София АД-София
Регистрирани емисии: - BULA
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1360
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ОРИОН, УЛ. "3020-ТА" №34, ЕТ. 6
телефон: +359 2 8904105
факс:
емейл: bulgarplodsofia@abv.bg

Капитал: 3000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 346 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 40200 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 15:30:53