Хидропневмотехника АД-Казанлък
www.hpt-bg.com
Регистрирани емисии: - 4HY
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Казанлък 6100
ул. "Вожели" 3
телефон: +359 431 62228
факс: +359 431 62019
емейл: info@hpt-bg.com

Капитал: 79784
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Руменов Ковачев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4328 хил. лв.
Нетна печалба 206 хил. лв.
Общо активи 4737 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.76 %
Възвращаемост на активите 4.35 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.08 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 27.03.2018 13:13:19