Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Сектор по КИД-2008: Строителство
Клас по КИД-2008: 4211 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 316650 хил. лв.
Нетна печалба 18422 хил. лв.
Общо активи 256051 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.82 %
Възвращаемост на активите 7.19 %
Възвращаемост на собствения капитал 15.45 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 02.06.2020 19:21:01