Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Код по КИД: Строителство
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 59348 хил. лв.
Нетна печалба 12395 хил. лв.
Общо активи 162730 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20.89 %
Възвращаемост на активите 7.62 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.69 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 18:00:02