Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии: - T57
Сектор по КИД-2008: Строителство
Клас по КИД-2008: 4211 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов № 12
телефон: +35928066700
факс: +35928066711
емейл: tracegroup@tracebg.com

Капитал: 24200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивана Тодорова Мутафова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 85213 хил. лв.
Нетна печалба 1636 хил. лв.
Общо активи 244879 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.92 %
Възвращаемост на активите 0.67 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.35 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 23.09.2020 17:56:19