Трейс груп холд АД-София
www.tracebg.com
Регистрирани емисии:

T57

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4211 - Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1408
ул. Никола Образописов
телефон: +35928066700
факс:
емейл: tracegroup@trace.bg

Капитал:

24 200 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ивана Тодорова Мутафова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 58 063 хил. лв.
Нетна печалба: 5 537 хил. лв.
Общо активи: 196 891 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 9.54 %
Възвращаемост на активите: 2.81 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.10 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 01.11.2021 19:37:29