ЧЕЗ Разпределение България АД-София
cez-rp@bg
Регистрирани емисии: - 3CZ
Сектор по КИД-2008: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Клас по КИД-2008: 3513 - Разпределение на електрическа енергия
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ N 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958738
факс: +35929862805
емейл: ceo.distribution@cez.bg

Капитал: 1928000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 361651 хил. лв.
Нетна печалба 18742 хил. лв.
Общо активи 933339 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.18 %
Възвращаемост на активите 2.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.04 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 14:55:25