ЧЕЗ Разпределение България АД-София
cez-rp@bg
Регистрирани емисии: - 3CZ
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост, бул. „Цариградско шосе“ N 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958738
факс: +35929862805
емейл: ceo.distribution@cez.bg

Капитал: 1928000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 359236 хил. лв.
Нетна печалба 5861 хил. лв.
Общо активи 909147 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.63 %
Възвращаемост на активите 0.64 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.97 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 30.04.2019 17:26:04