Билборд АД-София
www.billboardprint.it
Регистрирани емисии: - 5BP
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1812 - Печатане на други издания и печатни продукти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1463
пл. България 1, вх. АИ4
телефон: +35929166500
факс: +35929630606
емейл: ir@billboardprint.it

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
София Кирилова Аргирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 35981 хил. лв.
Нетна печалба -3291 хил. лв.
Общо активи 43327 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -9.15 %
Възвращаемост на активите -7.60 %
Възвращаемост на собствения капитал -19.47 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 30.07.2020 16:15:22