Бългериан Еъруейз Груп ЕАД-София
bagroup.bg
Регистрирани емисии:

B2GA B3GA

Сектор по КИД-2008:

Транспорт, складиране и пощи

Клас по КИД-2008:

5223 - Спомагателни дейности във въздушния транспорт

Адрес:

Адрес на управление:
1000
ул.Стефан Караджа 2
телефон: +35924020239
факс:
емейл: jkaramalakov@air.bg

Капитал:

13 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 051 хил. лв.
Нетна печалба: 87 хил. лв.
Общо активи: 403 151 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.24 %
Възвращаемост на активите: 0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.04 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 01.11.2021 20:32:44