Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София
www.primepropertybg.com
Регистрирани емисии: - 4PY
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр.София - 1303
ул."Антим I" No.14
телефон: +35928119050
факс:
емейл: office@primepropertybg.com

Капитал: 35706593
Директор за връзки с инвеститорите:
Петър Николаев Сяров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 334 хил. лв.
Нетна печалба -270 хил. лв.
Общо активи 36042 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -80.84 %
Възвращаемост на активите -0.75 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.75 %
* Тримесечен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.11.2018 16:44:45