Евролийз Ауто ЕАД-София
www.euroleaseauto.bg
Регистрирани емисии: - 9K2F
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6491 - Финансов лизинг
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43 ет.5
телефон: +359024895612
факс: +359029651687
емейл: i.petkov@euroleaseauto.bg

Капитал: 870000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 697 хил. лв.
Нетна печалба 631 хил. лв.
Общо активи 84116 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 90.53 %
Възвращаемост на активите 0.75 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.93 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.10.2020 16:12:05