Евролийз Ауто ЕАД-София
www.euroleaseauto.bg
Регистрирани емисии:

9K2F

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6491 - Финансов лизинг

Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43 ет.5
телефон: +359024895612
факс: +359029651687
емейл: i.petkov@euroleaseauto.bg

Капитал:

290 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 169 хил. лв.
Нетна печалба: 174 хил. лв.
Общо активи: 83 515 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 102.96 %
Възвращаемост на активите: 0.21 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.79 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.04.2021 14:19:00