Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4IC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София
Аксаков 7А ет. 4
телефон: +35929801251
факс:
емейл:

Капитал: 6011476
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов Божилов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17179 хил. лв.
Нетна печалба 5806 хил. лв.
Общо активи 53480 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 33.80 %
Възвращаемост на активите 10.86 %
Възвращаемост на собствения капитал 65.72 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.01.2018 18:33:31