Парк АДСИЦ-София
www.park.bg
Регистрирани емисии:

PARB PARK

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1407
бул. Черни връх 53
телефон: +35924214049
факс:
емейл: park@park.bg

Капитал:

9 720 266 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Цветолина Симова Проданова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 301 хил. лв.
Нетна печалба: 90 хил. лв.
Общо активи: 27 421 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 29.90 %
Възвращаемост на активите: 0.33 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.50 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.10.2021 14:44:15