Адванс Терафонд АДСИЦ-София
www.advanceterrafund.bg
Регистрирани емисии:

ATER

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
ул. Златовръх 1
телефон: +35924008332
факс:
емейл: atera@karoll.bg

Капитал:

85 110 091 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Атанас Тодоров Димитров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 504 хил. лв.
Нетна печалба: 1 009 хил. лв.
Общо активи: 250 139 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 40.30 %
Възвращаемост на активите: 0.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.42 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2021г. , публикуван на 27.04.2021 14:10:34