Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
www.bulland.bg
Регистрирани емисии:

LAND

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1597
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +359 2 9651 444
факс:
емейл: info@bulland.bg

Капитал:

15 008 125 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Стоянова Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 9 355 хил. лв.
Нетна печалба: -427 хил. лв.
Общо активи: 17 673 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -4.56 %
Възвращаемост на активите: -2.42 %
Възвращаемост на собствения капитал: -2.50 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 14:18:27