БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии:

BGAG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал:

40 357 440 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Теодора Ивова Петкова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 115 411 хил. лв.
Нетна печалба: 8 343 хил. лв.
Общо активи: 143 379 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.23 %
Възвращаемост на активите: 5.82 %
Възвращаемост на собствения капитал: 10.63 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 26.11.2021 17:20:11