Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 145 хил. лв.
Нетна печалба -909 хил. лв.
Общо активи 124346 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -626.90 %
Възвращаемост на активите -0.73 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.67 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 24.07.2020 15:57:43