Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии:

SFI

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул.Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр.А, ет.20
телефон: +359 02 4250120
факс:
емейл: office@businesstowers.bg

Капитал:

21 951 320 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иванка Атанасова Панова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 8 035 хил. лв.
Нетна печалба: 5 497 хил. лв.
Общо активи: 86 186 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 68.41 %
Възвращаемост на активите: 6.38 %
Възвращаемост на собствения капитал: 7.47 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.10.2021 14:39:01