Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии: - 6S6
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул.Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр.А, ет.20
телефон: +359 02 4250120
факс:
емейл: office@businesstowers.bg

Капитал: 21415928
Директор за връзки с инвеститорите:
Иванка Атанасова Панова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5517 хил. лв.
Нетна печалба 3605 хил. лв.
Общо активи 87643 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 65.34 %
Възвращаемост на активите 4.11 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.53 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 03.08.2020 14:28:21