Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии:

BNR

Сектор по КИД-2008:

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Клас по КИД-2008:

6201 - Компютърно програмиране

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал:

1 145 919 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Любомир Михайлов Янков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 894 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 25 268 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 29.08.2023 19:29:40