Люк АДСИЦ-София
Регистрирани емисии:

LUKE

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
1360
бул. Сливница 444
телефон: +35929842268
факс:
емейл: v.damaskinov@motopfohe.bg

Капитал:

1 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Габриела Стоянова Кирова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: -547 хил. лв.
Общо активи: 10 657 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: -5.13 %
Възвращаемост на собствения капитал: 7.50 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 22.10.2021 15:15:52