ЧЕЗ Електро България АД-София
Регистрирани емисии: - 1CZ
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958389
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 368029 хил. лв.
Нетна печалба 9115 хил. лв.
Общо активи 266984 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.48 %
Възвращаемост на активите 3.41 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.81 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 14:52:35