ЧЕЗ Електро България АД-София
Регистрирани емисии: - 1CZ
Сектор по КИД-2008: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Клас по КИД-2008: 3514 - Търговия с електрическа енергия
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958389
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 589731 хил. лв.
Нетна печалба 15280 хил. лв.
Общо активи 322493 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.59 %
Възвращаемост на активите 4.74 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.99 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.01.2020 10:18:30