Делта кредит АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 0DC1 6AC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +35924210125
факс:
емейл:

Капитал: 1300000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 43 хил. лв.
Общо активи 5422 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.88 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 17:56:05