Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 197525600
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1159267 хил. лв.
Нетна печалба -13467 хил. лв.
Общо активи 1658746 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.16 %
Възвращаемост на активите -0.81 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.01 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 29.11.2020 20:37:07