Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 197525600
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 759901 хил. лв.
Нетна печалба 2580 хил. лв.
Общо активи 1460746 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.34 %
Възвращаемост на активите 0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.57 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 13.08.2019 08:40:56