Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии: - SKK
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7010 - Дейност на централни офиси
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал: 59360518
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Борисов Танушев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 537 хил. лв.
Нетна печалба -197 хил. лв.
Общо активи 93095 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -36.69 %
Възвращаемост на активите -0.21 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.27 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 29.05.2020 20:30:06