Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии:

SGH

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7010 - Дейност на централни офиси

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал:

59 360 518 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Станислав Борисов Танушев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 19 246 хил. лв.
Нетна печалба: 382 хил. лв.
Общо активи: 117 226 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.98 %
Възвращаемост на активите: 0.33 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.46 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.05.2023 19:14:31