Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии:

SGH

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7010 - Дейност на централни офиси

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал:

59 360 518 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Станислав Борисов Танушев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 40 084 хил. лв.
Нетна печалба: 2 847 хил. лв.
Общо активи: 162 955 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.10 %
Възвращаемост на активите: 1.75 %
Възвращаемост на собствения капитал: 2.92 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.08.2022 16:50:18